diumenge, 24 d’octubre de 2010

Retornar a la política, 2ona part


Recuperar l'acció social de la política.
Aquest concepte, el de l'acció social de la política, té una llarga tradició, nascuda, o millor dit, millorada i actualitzada pels grans moviments socialistes i comunistes de finals del segle XIX. No pretenc analitzar la història d'aquestes accions ni la història del moviments socials, si no que vull posar de nou un valor que ha perdut el seu significat al llarg dels anys, i que té una necessitat intrínseca a l'hora de transmetre el valor de les polítiques; el què podríem anomenar el valor social de la política.
Però, certament, les institucions socials, viuen un procés de crisi, o més aviat, viuen un procés de reformulació dels seus valors. La complexitat social, i la multiplicitat d'eines formatives i informatives, obliguen a generar nous canvis en el sí de la societat civil. Ara bé, penso que encara no hem retornat a un debat que resta pendent; el retorn al diàleg entre societat civil i sistema polític. Moltes són les causes perquè ambdós àmbits s'hagin allunyat, i sense que això signifiqui cap catastrofisme tal i com alguns ho volen fer veure, la política ha de reconèixer i valorar els projectes socials, així com la societat civil ha de reconèixer i valorar els projectes polítics. Un altre debat és el de si és legítim o no segons quines polítiques o segons quins projectes, això però, com deia, depèn de l'escala de valors dels actors socials o polítics, però si ambdós sistemes no saben valorar-se, la democràcia a petita o a gran escala mai serà del tot completa.

I apunto en aquest sentit, una tasca de canvi profund en àmbits tant importants com són el de l'associacionisme sindical, l'educatiu, el juvenil i el veïnal. I crec que requereix una especial atenció l'associacionisme sindical, el qual a casa nostra necessita una transformació dels seus valors, del funcionament de les seves estructures internes i externes, i de la seva manera d'entendre actualment el món del treball. I també l'associacionisme veïnal, el qual segueix un model de funcionament idèntic al dels seus inicis als anys 60 i 70, i que han acabat esdevenint elements on l'objectiu final és simplement el benestar dels veïns i el rebuig a la política com a formula per a marcar un suposat perfil propi i autònom, ben al contrari del que crec que s'està produint actualment arreu del país. Justament es busca consolidar nous projectes locals d'identitat i generar noves propostes de diàleg entre l'administració i el veïnatge que cohesionin el teixit ciutadà i el tornin a posar en valor.
Ara bé, en aquests reptes, la política, com a element també de sociabilitat, no pot deixar-se de banda com fins ara, és una part del joc, i seria un error no comptar amb els valors que transmet, només cal que la relació entre ambdós se sàpiga posar al seu lloc i que cadascú sàpiga de la importància de l'altre.

Pel què fa a propostes per a reformular les institucions socials n'apunto tres de caràcter general; més capacitat de formació per aquestes, això vol dir més recursos i més flexibilitat. Recuperar el valor de la mobilització social actualitzant la forma, i aquí cal tenir molt en compte les noves tecnologies de la informació. I crear nous models de participació política, més ben dit, un model descentralitzat de fer la política, cal una aposta per a generar espais per al debat polític i social de qualitat i accessibles a tothom, que vagin més enllà dels partits polítics tradicionals. En aquest cas, apunto el model d'èxit que ha suposat la consolidació dels think tank al món anglosaxó.

Reforma de la Llei electoral. Malgrat de la situació vergonyant que suposa no tenir encara una Llei Electoral pròpia després de trenta anys de democràcia, crec que la Llei Electoral influirà i molt en la reformulació del sistema polític. I encara que no vull aprofundir sobre el què i el com, crec que la futura Llei Electoral ha de tenir dos grans objectius; consolidar un model de procés electoral obert i territorialitzat, amb vot uninominal però sense menystenir la tradició política actual. I crear una administració territorial més descentralitzada que deixi de banda models vinguts del passat i poc pràctics per als ciutadans i poc ajustats a la nostra realitat local, les províncies. I és que crec que la democràcia, i la política per antonomàsia, només serà justa si és capaç de donar servei als ciutadans de la manera més pròxima possible i amb la màxima eficiència i rapidesa possible.


La responsabilitat dels mitjans de comunicació.
Renovar el contracte entre política i el mal anomenat quart poder, els mitjans de comunicació, és el gran repte per a la consecució d'una nova manera de fer política. Podem dir que la política i els mitjans de comunicació formen part d'un mateix espai comú on els desajustos actualment, són importants degut a la mala gestió d'uns i altres, i no pas per un problema de comprensió o de falta de criteris. Sota aquest criteri hi ha d'haver un nou marc de relació que generi per una banda, informació de qualitat, és clar que sí, però que tingui com a màxim objectiu buscar sempre la rigorositat en la informació política, i això vol dir, en molt casos, saltar a un nou estadi i a una nova manera d'entendre els mitjans de comunicació a casa nostra. Els mitjans de comunicació d'aquest país necessiten millorar les seves capacitats de generar informació política i per això cal més rigorositat i un salt cap a la millora qualitativa i formativa dels departaments d'informació política dels mitjans nacionals.
Tanmateix, la informació de qualitat i rigorosa mai serà possible si el món de la política, tant dominada pels partits a casa nostra, no fa un pas cap a l'obertura i cap a la professionalització de les relacions amb els mitjans de comunicació. Tantes vegades són els mateixos polítics els qui filtren les notícies i els qui en definitiva acaben dominant el terreny d'un joc on actualment es mira la curta volada i la improvització per part d'alguns polítics professionals, sense que això permeti crear gabinets de comunicació amb prou criteri i professionalitat com per a gestionar la informació que generen les polítiques públiques. Cal doncs, que la llibertat comunicativa sigui recíproca i tingui el valor del respecte per l'altre i la rigorositat en el seguiment de la informació com a premises per a construir un nou model de relació entre mitjans i política més còmode per a tots.

Els debats de partit han de ser debats públics.
La veritat és que la política a Catalunya té certes contradiccions entre el que és públic i el que és privat. I els debats polítics en són un dels casos. Els debats polítics, també els de partit, tenen una clara vocació pública més enllà de les nostres fronteres, i per cert, són seguits per molta gent, cosa que fa que els partits hagin de ser més rigorosos en les seves propostes. Només cal mirar el recent debat al Labour Party, o el procés d'elecció de cap de llista a les eleccions a President de la República al Partit Socialista Francès, per a veure que el debat polític, si sap actuar en positiu, sempre disposa d'un públic exponencial. Però per arribar fins aquí cal construir una nova vocació política a l'intern dels partits. Les propostes programàtiques, l'elecció dels candidats dels partits, els debats interns etc., són massa opacs, i creen en molts casos desafecció, poc reconeixement de la tasca partidista, i desconeixement per part dels ciutadans del què és la cultura partidista. Cal doncs, crear una cultura del debat de partit oberta, pública, que tingui com a objectiu fer conèixer quines són les seves propostes i quines són les cares visibles que les creen i les transmeten. Potser així, també deixarem enrere, una mica més, les batalles internes i els jocs equilibris entre sectors com a principal tasca dels partits, per a generar nous elements o espais on el sistema de partits pugui remuntar el seu baix reconeixement social que disposa en hores d'ara.

La professionalitat de la política.
Sense polítics professionals, que vol dir de professió, no només de vocació, no podem crear un sistema polític prou adequat a les necessitats actuals. Cal millorar la sortida professional dels futurs politòlegs, com també cal millorar la qualitat dels seus estudis, sense que això hagi de suposar obligatòriament sortir a l'estranger.
A Catalunya, ja disposem d'una Escola de l'Administració de Catalunya, ara bé, ni està ajustada a les necessitats d'un politòleg que vol fer això, politologia, ni disposa de recursos suficients per a complementar la formació per aquesta “quasi” primera lleva de politòlegs al nostre país. Com deia, si volem professionals primer els hi hem de donar recursos i valorar-los.

Les obligacions de l'oposició a la política. Hi ha un gran garbuix del què han de ser les tasques de l'oposició. No podem seguir tenint una oposició que només debat sobre el què fa el govern o sobre la legitimitat de les propostes que realitza aquest. L'oposició ha de tenir per una banda, un cert reconeixement institucional que a casa nostra ja s'ha iniciat, però que cal aprofundir. I per altra banda, l'oposició, i posaré com exemple el shadow cabinet anglès, o la figura del cap de l'oposició a França i a Itàlia, tenen obligacions de passar comptes i de de fer una tasca constant de proposició i resposta al voltant del què pugui fer el govern de torn, o bé, a allò que puguin ésser noves propostes. I és que el model d'oposició a casa nostra, forma part d'un model passat, i que cal reformar en profunditat, perquè l'oposició també té una gran responsabilitat a l'hora de prestigiar el sistema polític.

diumenge, 17 d’octubre de 2010

Retornar a la política, 1era part

Darrerament, he llegit un informe que sota el títol, La desafecció política a Catalunya. Una mirada qualitativa, la Fundació Jaume Bofill posava les bases analítiques del perquè i el com de les altes cotes d'abstenció i descrèdit del sistema polític al nostre país. En aquest informe, es posa de relleu les peculiaritats de la desafecció política a Catalunya, les quals podríem resumir en; una transició on els seus reptes polítics tenien altes dosi d'il·lusió plenes de banalitat, cosa que va significar una alta frustració que encara avui s'arrossega i que ha passat de pares a fills amb valors diferents. I el que és més important d'aquest informe, l'alt grau de reconeixement que manté el sistema democràtic, tot al contrari del què succeeix amb el sistema polític, el qual viu immers en una situació d'alta il·legitimitat, degut al seu comportament i actituds davant dels debats i els reptes polítics, marcats moltes vegades per les declaracions propagandistes, la picabaralla “de teatre” entre partits polítics, o bé, el poc seguiment i consecució de les propostes que els partits prometen.

Aquest informe doncs, revela una sèrie de conseqüències que en els debats polítics han anat sorgint, ara bé, fan falta propostes. La solució al descrèdit de la política, és renovar la política, renovar estructuralment la nostra cultura política. Com diu aquest informe, la frustració que va generar la transició política ha estat força rellevant -sobretot entre els partits d'esquerra- però, certament, al nostre país, encara vivim en un sistema polític molt similar al pactat durant la transició. Crec doncs, que el canvi no és nomé analitzar la desafecció política a la nostra societat, si no que els reptes rauen en transformar el sistema polític català, i trencar amb un passat ja una mica llunyà i on les realitats eren molt diverses de les actuals.

Un nou Pacte per a una nova cultura política a Catalunya; renovar la pedagogia, recuperar l'ètica i acceptar la llibertat individual com a valor positiu.
Renovar la política pedagògica o la pedagogia de la política, és un repte i un valor a la vegada de la política. Forma part també d'una manera de fer política que no és només formal, ans al contrari, recupera la cultura militant i voluntària, això sí, actualitzada a les necessitats del segle XXI. La política s'ha convertit en una acció de resposta immediata, sense tenir en compte les conseqüències de l'acció, ni de la mobilització social i política que cal per a portar a terme, per a generar un procés de legitimitat social de l'acció que es pretén generar. L'acció política com a tal, ha de recuperar la seva acció pedagògica perquè és un pas inherent en la consecució de qualsevol proposta política, i és necessària per a construir escales de valors noves entre els ciutadans. Cal activar doncs, un teixit social i polític que es miri cara a cara i que tingui estructures suficients per a fer valdre el debat i la informació constant de les accions polítiques que es puguin anar generant.
Recuperar l'ètica política. Més enllà del debat sempre etern entre la bona gestió dels bens públics i la corrupció, la política ha de transformar la seva ètica en un àmbit molt concret, el del com i el perquè de la comunicació política. M'explico. La comunicació de curta volada i sense contingut polític, significa una acció que a la curta o a la llarga repercuteix substancialment en la valoració dels ciutadans respecte d'aquesta. Cal dissenyar una estructura comunicativa però també política, basada en l'acció ja no només reflexiva sinó possible, tant és la pauta que segueix, mentre la política de la comunicació tingui valor polític real i efectiu. Podríem dir que cal retornar a la separació weberiana entre la política de la convicció i la política de la responsabilitat.
Acceptar la llibertat individual com a valor positiu. És el gran repte de la política del segle XXI. La política entesa en el sistema tradicional mediterrani i centreeuropeu sempre ha tingut una llarga tradició d'acció col·lectiva. Aquest ha estat un concepte ideològic de gran valor, sobretot per als partits d'esquerra, el qual referma l'acció política de la igualtat entre classes. Ara bé, el sistema tradicional de societat ha canviat, i també els seus comportaments. Podem dir que l'era de la informació i la major accessibilitat a la formació obliga a la política pública a generar noves polítiques adreçades a una escala més àmplia de valors i estaments, que actuï en les necessitats individuals de les persones, més enllà de les tradicionals famílies nuclears o dels grans col·lectius de referència. Una política pública més plural, que conti amb les necessitats o motivacions de l'individu com a tal, és la nova manera d'entendre l'acció política pública.

dimecres, 13 d’octubre de 2010

A Itàlia, parla l'esquerra; Congrés del Partito DemocraticoA Itàlia també la socialdemocràcia està de congrés. El Partito Democratico ha celebrat durant tot aquest passat cap de setmana el seu congrés nacional. Aquesta fita però ha estat precedida per un debat més públic que privat, que ha tingut com a protagonista principal l'ex-secretari general del PD, Walter Veltroni, i que ha generat un debat força imprudent en les formes, però d'una maduresa ideològica força qualitativa pel que fa al contingut de la proposta.
Ja fa un parell de setmanes es feia públic aquest document signat per 76 diputats del PD, el qual ha estat anomenat il documento dei 76. El document en qüestió, analitza en profunditat la situació política italiana, però sobretot, fa una autocrítica de la incapacitat de l'esquerra per a crear un nova cultura política diferenciada del berlusconianisme. Amb aquest document, es fan força reflexions polítiques sobre quines han de ser les fites que l'esquerra s'ha proposar superar en els propers anys; un nou pacte per a la revitalització dels valors civils de la societat italiana, la reforma de l'administració pública, suport a la petita i mitjana empresa com a eix estructural per a la restauració dels valors de la societat italiana, reforma de la justícia, reforma de la llei electoral etc. Un document que ha suposat la creació d'un moviment intern al PD, o això és el què sembla, anomenat Il movimento democratico, conduit també suposadament per Veltroni, i que té la intenció de posar en debat la finalitat política del PD, que com diu el mateix Veltroni, “el PD s'ha de basar en la seva condició de partit amb voluntat d'innovació reformista, que sàpiga parlar a Itàlia”.

Com deia, encara que el fons del document té un valor per al debat -necessari per altra banda al PD-, les formes, i el moment sobretot, no han ajudat a vigoritzar el debat en el congrés de Varese d'aquest passat cap de setmana, ans al contrari, ha estat un congrés on s'ha estat més pendent dels moviments que han protagonitzat les diverses famílies del partit representades per Bersani, Veltroni, Franceschini, Marino etc., que no pas el debat de fons de les diverses propostes que s'han presentat en aquest congrés.
Un congrés, que sembla apostar per a generar un vertader programa polític, i no pas un programa contra Berlusconi o un programa ple de retòrica però buit de contingut, com ha estat tradicional a l'esquerra italiana. Sembla que el debat al PD es centra, de la mà d'un líder força solvent intel·lectual i políticament com és el secretari general Pier Luigi Bersani, i que comença a generar noves dinàmiques trencadores amb el passat més immediat de l'esquerra ex-comunista; primers indicis de reconeixement de la pluralitat de la societat italiana, un tímid impuls per a la federalització fiscal de l'estat, reforma de la llei electoral o un canvi important de l'administració italiana.

Però és cert que finalment aquest congrés ha estat, encara que sembli mentida, un moment per a l'escenificació d'una certa voluntat de les diverses famílies del partit per entendre's, un fet històric a Itàlia! I encara que les darreres enquestes donen al PD una de les intencions de vot més baixes dels darrers anys, poc més d'un 24% de vot, sembla que al PD, encara que amb equilibris interns de vegades massa estrepitosos i sorollosos per antonomàsia, poden suportar-se, poden posar fil a l'agulla a un embrió de gran partit de centresquerra. Veure'm què passa a Itàlia, perquè a Itàlia tot pot passar.

diumenge, 3 d’octubre de 2010

Notícies des d'Anglaterra; nous temps per al Labour PartyPersonalment, he seguit amb molta atenció el debat que s'ha produït en aquests darrers meso al sí del Labour Party, al voltant de la successió de la Presidència del partit. Realment, val la pena prendre nota del model d'elecció i debat que tenen els partits a Anglaterra, i arreu del món anglosaxó.
Remarco en primer lloc, l'extraordinària vocació pública dels debats polítics de partit a Anglaterra. Però el què encara és més extraordinari, és la capacitat que tenen els mitjans del país per a generar opinió al voltant d'aquest tema i del seguiment que se'n fa. Per altra banda, també penso que els debats, a Anglaterra, es personalitzen massa, en alguns moments fins i tot es distorsiona el debat polític amb el personal, però això no vol dir que al darrere no hi hagi un programa polític, ans al contrari, la cultura política anglesa exigeix que els candidats sempre tinguin un bagatge polític i una formació contrastada.
I es que el sistema polític anglès, com deia anteriorment, té una gran vocació democràtica i pública, que permet disposar de dues peculiaritats molt positives; aprofundiment democràtic en el sistema de partits, i una sinceritat política que no compte amb el tacticisme ni amb la curta volada dialèctica com a valors polítics. Molt lluny doncs, del què succeeix en el sí dels partits centreeuropeus i també a casa nostra.
També és força característic del sistema polític anglosaxó en general, les accions solemnes, els grans actes amb grans discursos. Em sembla que aquests escenaris, sense caure en el sensacionalisme ni amb el teatre de masses, té un component de solemnitat i de transmissió de missatges de gran calatge polític molt potent. Justament, amb l'elecció d'Ed Miliband com a nou President del Partit Laborista, el què ha estat més important, no ha estat el debat i l'elecció del personatge, que també, és clar, si no que el què ha primat entre els mitjans i el mateix Partit Laborista, és el què i el com del seu discurs d'estrena i el com es transmetia aquest discurs. I el que és més curiós, la síntesi d'aquest discurs, del discurs del President Miliband, ha estat un missatge curt i ras; Nosaltres som la generació optimista. Un missatge que sintetitza el trencament amb el New Labour i el blairisme tradicional d'altres candidats com és el cas del germà d'Ed, David, el candidat més ben valorat pels grans mitjans anglesos, i que obre les portes a una nova generació de polítics en el sí del Labour.

Ara, el Labour, com diu Miliband en el seu discurs, ha de tornar a generar un discurs que il·lusioni a la ciutadania i que recuperi els segments d'electors que s'han anat perdent amb els anys degut als darrers errors de l'era Blair i Brown. I ja que parlem d'errors, tampoc Miliband se n'ha guardat d'acceptar els errors que ha comès el seu partit en aquests tretze anys de govern, tot al contrari, Miliband, assumia al Congrés de Manchester d'aquesta setmana passada, l'error de Blair en donar suport a la guerra d'Irak, i això no ha suposat cap sisme en el sí del partit.
Certament, Miliband, és un successor que vol fer creu i ralla amb el blairisme, i que ha estat la gran sorpresa d'aquesta campanya. És més, Ed, és anomenat “Ed el roig” per la seva clara vinculació amb els sindicats anglesos, les CUT, i per a ser el representant de la suposada ala esquerra del Labour. Tot i això, Miliband, argüia en el seu discurs, la necessitat de mantenir el centreesquerra com a valor polític del discurs laborista, assumia que calen retallades -no ha dit quines- en l'Estat del Benestar britànic, i s'oposa a qualsevol amenaça de vaga per als proper temps. Un home de matisos, sens dubte.

El debat en aquests moments al Labour, es centra en l'elecció dels membres que conformaran el Shadow Cabinet, el govern a l'ombra, que va intentar imitar el PSC al nostre país amb molta mala sort, i que a Anglaterra suposa més que un simple símbol, és un tasca molt institucionalitzada, remunerada i amb obligacions polítiques, en resum, és un seriós i rigorós govern a l'ombra. Vegem què passa.